Środowisko!

„Rozwi?zanie to przeros?o pocz?tkowe oczekiwania i wci?? daje wiele nowych mo?liwo?ci”.

Matt Channing, Nokia, szef obs?ugi klienta w Wielkiej Brytanii i Irlandii

Przywiązanie do wysokich standardów etycznych sprawia, że w ANOVO zawsze bierzemy pod uwagę wpływ naszych działań na środowisko naturalne.

Osiągnięcie i utrzymanie najwyższych standardów ochrony środowiska jest jednym z celów strategicznych naszej firmy. Oznacza to, że mamy wszystkie wymagane certyfikaty ISO i kładziemy szczególny nacisk na wszystkie aspekty naszej działalności związane z ochroną środowiska.

Polityka ochrony środowiska ANOVO

Stale dążymy do dalszego umacniania świadomości ekologicznej identyfikując, monitorując, dokonując pomiarów i raportując wszelkie czynniki wpływające na środowisko i niwelując ich potencjalnie szkodliwy wpływ. Aby wypełnić to zobowiązanie, będziemy:

  • Wprowadzać systemy i procedury zapewniające zgodność firmy z obowiązującymi przepisami
  • Wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju i świadomości ekologicznej w naszej polityce, procedurach i usługach, obejmujących pracowników i łańcuch dostaw
  • Identyfikować, analizować i nadawać priorytety ważnym zagrożeniom środowiskowym związanym z naszą działalności i stosować odpowiednie mechanizmy kontrolne, pozwalające uniknąć tych zagrożeń
  • Informować pracowników i partnerów o naszej polityce ochrony środowiska oraz zwiększać świadomość ekologiczną w tych grupach, zwracając uwagę na ich obowiązki w tym zakresie
  • Zmniejszać emisję dwutlenku węgla przez rozważne korzystanie z energii i ograniczanie emisji dwutlenku węgla związanej z wykorzystaniem przez pracowników samochodów podczas dojazdów do pracy i podróży służbowych
  • Stosować zasady hierarchii odpadów (redukcja, ponowne wykorzystanie i recykling) we wszystkich naszych procesach
  • Prowadzić działania operacyjne w oszczędny i ekologiczny sposób
  • Współpracować z podmiotami na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju
  • Promować w obrębie organizacji kulturę zarządzania z poszanowaniem wymagań ochrony środowiska
  • Promować zrównoważony rozwój przez efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i ograniczanie ich zużycia.

Niniejsza polityka i procedury są regularnie weryfikowane, aby zapewnić ich aktualność i monitorować zgodność.